Nieuws

Verslag van de aller laatste ALV

 

Beste (voormalige) leden van (voormalige) tennisvereniging BATA TC,

 

Gisteren (27 maart 2018) heeft de allerlaatste Algemene Ledenvergadering van tennisvereniging BATA TC plaatsgevonden. Er waren, inclusief de vijf bestuursleden, 23 leden aanwezig. Er hebben zich 16 leden voor de vergadering afgemeld.

 

Tijdens de vergadering heeft Bert Methorst (vml. voorzitter) een korte terugblik gegeven op de afgelopen maanden: Op 3 januari jl. is het terrein en het paviljoen overgedragen aan de gemeente Best. Daaraan voorafgaand is het paviljoen en het materiaalhok door enkele vrijwilligers leeggehaald en opgeruimd. Ook zijn enkele zaken verkocht aan tennisverenigingen in de regio. Overige spullen zijn naar Het Goed gegaan, en veel is afgevoerd naar de gemeentelijke milieustraat. Verder zijn alle lopende contracten met leveranciers beëindigd en is de vereniging uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel en de KNLTB.

 

Vervolgens heeft Patrick Schouten (vml. penningmeester) een toelichting gegeven op de administratieve en financiële afwikkeling van de opheffing. Inmiddels hebben alle leden, conform hetgeen hierover in de statuten is opgenomen, een gelijkelijk deel van het batig saldo op hun rekening teruggestort gekregen. Op 19 februari jl. heeft de kascontrole plaatsgevonden. De penningmeester heeft het verslag van de kascontrole commissie op 21 februari per mail onder de leden verspreid. De kascontrolecommissie sprak tijdens de vergadering grote waardering uit voor de wijze waarop de penningmeester en het bestuur de opheffing van de tennisvereniging in financieel en administratief opzicht hebben afgerond. De kascontrolecommissie adviseert de leden dan ook om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Dit advies is door de aanwezige leden onder applaus overgenomen.

 

Tijdens een korte rondvraag is gevraagd of er al meer bekend is over de toekomst van het Bata paviljoen en terrein. Hier is geen nieuwe informatie over bekend. Het terrein is door de gemeente afgezet met bouwhekken. Verder informatie ontbreekt.

 

Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng is de vergadering om 20:45 uur door Bert Methorst gesloten.

 

---------


 

« Terug

» Nieuws archief