alv 2014

Algemene ledenvergadering zaterdag 15 november 2014 aanvang 16.30 uur

Agenda

- Opening door voorzitter

 

- Bestuursverkiezing       

 

- Ingekomen stukken

      . Afmeldingen ALV

      . Verslag Kascommissie

 

- Notulen algemene ledenvergadering dd 27 oktober  2013, klik hier voor de jaarverslagen 2013

 

- Jaarverslagen

 

-    Verslag Kas commissie 

 

-   Financieel Jaarverslag 2014 (Voor belangstellenden ligt een kopie van dit verslag  een week voor de vergadering bij de penningmeester thuis (Patrick Schouten))

 

- Begroting 2015 en vaststelling contributie

 

- Verkiezing Kascommissie

 

- Verkiezing Technische commissie

 

- Bestuursmededelingen

 

- Rondvraag en Sluiting