Bijzondere Algemene Ledenvergadering 2017

In de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 21 februari jl. is door het bestuur een toelichting gegeven op het voorgenomen besluit tot opheffing van de vereniging per 1 januari 2018. Het benodigde opkomstpercentage van 50% van het totaal aantal seniorleden werd tijdens deze ALV niet gehaald, waardoor niet tot stemming kon worden overgegaan (Statuten Artikel 17 en 18).

Om deze reden organiseert het bestuur een 2e Bijzondere Algemene Ledenvergadering op dinsdag 14 maart as., aanvang 20:15 uur in het paviljoen aan de Dommel 4 in Best. In artikel 17 lid 2 van de statuten is bepaald dat het bestuur binnen drie weken een tweede vergadering bijeen roept en houdt waarin over het voorstel zoals dat in de eerste vergadering aan de orde is geweest kan worden gestemd. Er kan dan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige leden mits met een meerderheid van tenminste 2/3 (tweederde) van de uitgebrachte stemmen.

Zoals gisteren door het bestuur is aangekondigd zullen alle huidige bestuursleden aftreden in het geval minder dat tweederde van de aanwezige stemgerechtigde leden voor het voorgenomen besluit stemt. Er zal dan dezelfde avond een nieuw bestuur moeten worden gevormd. In het geval er geen nieuw bestuur kan worden gevormd zal de vereniging alsnog ophouden te bestaan.

De statuten zijn middels de bardienst inlogprocedure op onze site onder Algemeen en vervolgens ALV te raadplegen.

Namens het bestuur,

Robert Kramer

Secretaris BATA TC

Best, 22 februari 2017